ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
Του σωματείου που ιδρύθηκε και εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΟΥ 92ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 92ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» με έδρα του την Αθήνα. 


ΑΡΘΡΟ 2 

Σκοπός του σωματείου είναι: 

Α) Η επίτευξη στενής συνεργασίας μεταξύ οικογένειας και σχολείου για την συντονισμένη διαπαιδαγώγηση των μαθητών και η καλλιέργεια και ανάπτυξη εκπαιδευτικής συνείδησης στις οικογένειες και στην κοινωνία. 

Β) Κάθε ενέργεια που αποβλέπει στην κατά το δυνατόν τελειότερη λειτουργία του σχολείου για την πληρέστερη επίτευξη των σκοπών του ήτοι: ηθική και υλική συμμετοχή για την καλύτερη εμφάνιση του σχολείου, ο πλουτισμός του με μέσα εποπτικής διδασκαλίας, ψυχαγωγίας των μαθητών και καλής σωματικής διάπλασης αυτών, η ενίσχυση της μαθητικής και. επιστημονικής βιβλιοθήκης του. σχολείου, η οργάνωση μορφωτικών διαλέξεων και οικογενειακών εκδρομών και γενικά κάθε ενέργεια που τείνει στην επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, παράλληλη με τις επιδιώξεις του σχολείου. 

Γ) Η ανάπτυξη κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του σχολείου και η με οποιοδήποτε τρόπο ενίσχυση των αποδεδειγμένα άπορων μαθητών, όπως π.χ. η παροχή σε αυτούς βιβλίων, σχολικών ειδών κλπ. 


ΑΡΘΡΟ 3  

Σαν μέσα για την επιτυχία των παραπάνω σκοπών χρησιμοποιούνται οι επιβαλλόμενες νόμιμες ενέργειες, ήτοι: διαλέξεις, οργάνωση παιδικών εορτών, εκδρομές, παραστάσεις και η συγκέντρωση χρημάτων από τους γονείς και κηδεμόνες, καθώς και από κάθε άλλο πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να συμβάλλει στην επιτυχία των επιδιωκομένων με το παρόν καταστατικό σκοπών. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 


ΑΡΘΡΟ 4

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και αρωγά. 

1. Τακτικά μέλη εγγράφονται ο ένας ή και οι δύο γονείς ή ο κηδεμόνας των μαθητών του σχολείου και αποκτούν δικαίωμα ψήφου και εκλογής από την εγγραφή τους σαν μέλη του συλλόγου. Στην έννοια «γονείς» περιλαμβάνονται και οι Επίτροποι και οι νόμιμα διορισμένοι αντιπρόσωποι. 
Η εκπροσώπηση των γονέων μέσω άλλων προσώπων επιτρέπεται μόνο κατόπιν εγγραφής νόμιμα επικυρωμένης εξουσιοδότησης ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου (Νόμος 2621/98 αρθρ. 2 παρ. 7-8). 

Παύουν να είναι μέλη του συλλόγου όσοι δεν είναι πλέον γονείς ή κηδεμόνες μαθητών που φοιτούν στο σχολείο ή όσοι το ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους στο Διοικητικό συμβούλιο. 

2. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα εκείνα που ενίσχυσαν ηθικά και υλικά την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου ή προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο 92ο δημοτικό σχολείο Αθηνών. Τα επίτιμα μέλη έχουν τιμητική μεταχείριση στις κάθε είδους εκδηλώσεις του Συλλόγου, όπως λ.χ. μπορούν να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις του, να διατυπώνουν τις απόψεις τους και να εκφράζονται γενικά επί όλων των θεμάτων που απασχολούν το σωματείο, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου. 

3. Αρωγά μέλη μπορεί να είναι και αυτοί που δεν έχουν την παραπάνω ιδιότητα (του γονέα ή κηδεμόνα των μαθητών του σχολείου) αλλά επιθυμούν να συμβάλλουν, στην επίτευξη των σκοπών του σωματείου υλικά ηθικά. 

Για να εγγράφει κάποιος αρωγό μέλος του σωματείου πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση- δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο με την οποία να ζητά την εγγραφή του στο μητρώο των αρωγών μελών και ανελλιπής καταβολή της χρηματικής εισφοράς του, η οποία είναι ίση -τουλάχιστον- με αυτή των Τακτικών Μελών. Εάν η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ο αιτών να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, που αποφαίνεται οριστικά περί της παραδοχής ή όχι του αιτούντα σαν μέλους του σωματείου. 

Τα αρωγά μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις και τις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου, διατυπώνοντας τις απόψεις τους, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. 


ΑΡΘΡΟ 5 


Τα μέλη του Συλλόγου καταβάλλουν υποχρεωτικά στο ταμείο του σωματείου Α) εφ’ άπαξ για δικαίωμα εγγραφής ένα (1) ευρώ, Β) ετήσια συνδρομή που ανέρχεται στο ποσό των πέντε (5) ευρώ και Γ) τις από την Γενική Συνέλευση οριζόμενες εκάστοτε υποχρεωτικές και έκτακτες εισφορές των μελών προς επιτυχία των σκοπών του σωματείου, που όμως δεν μπορούν να υπερβούν κατ’ έτος το διπλάσιο της ετήσιας εισφοράς. 

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το σωματείο, αφού υποβάλλει δήλωση για την διαγραφή του από τα μητρώα των μελών, αλλά υποχρεούται να καταβάλει τις τυχόν καθυστερούμενες ετήσιες ή άλλες έκτακτες εισφορές του μέχρι και την ημέρα της διαγραφής του, κανένα δε δικαίωμα έχει επί της περιουσίας του σωματείου. 

Τακτικά μέλη που καθυστερούν την καταβολή της ετήσιας εισφοράς πλέον του έτους και μετά από 15 ημέρες από την ειδοποίησή τους από το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου διαγράφονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών και επανεγγράφονται μετά την ταμειακή τακτοποίησή τους. 


ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Α) Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνει μέρος στις συζητήσεις και ψηφοφορίες, επί των σύμφωνα με το καταστατικό τιθεμένων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ,να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα διοίκησης του συλλόγου και γενικά να συμμετέχει στις δραστηριότητες του σωματείου. 

Β) Το μέλος που παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού ή αναπτύσσει δραστηριότητες αντίθετες με τους σκοπούς του σωματείου διαγράφονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών. 


ΑΡΘΡΟ 7 

Πόροι του Συλλόγου είναι: 

Α) Οι τακτικοί πόροι δηλαδή τα ποσά που προέρχονται από τις εγγραφές των μελών, τις ετήσιες συνδρομές των μελών. 

Β) Έκτακτοι πόροι είναι: 
 1. Οι προαιρετικές εισφορές των μελών και οποιουδήποτε γενικά άλλου προσώπου μη συνδεομένου άμεσα με το σωματείο. 
 2. Οι από την Γενική Συνέλευση επιβαλλόμενες τυχόν έκτακτες εισφορές σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης.
 3. Οι δωρεές, οι από διαθήκες κληρονομιές και επιχορηγήσεις από κρατικές , δημοτικές, νομαρχιακές, κοινοτικές και άλλες αρχές ή φορείς και γενικά απ’ οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
 4. Τα έσοδα από διάφορες εκδόσεις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Συλλόγου.  
 5. Κάθε άλλο έσοδο που έρχεται νόμιμα στο Σύλλογο, όπως επίσης από κληροδοσίες και κληροδοτήματα. 

Τα κεφάλαια του σωματείου διατίθενται μόνο ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία καταχωρείται στα πρακτικά υπέρ των σκοπών του συλλόγου. 

Η από μέρους του σωματείου κτήση ακινήτου ή κινητών πραγμάτων σημαντικής αξίας γίνεται πάντοτε μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. 

Η εκμετάλλευση της περιουσίας του σωματείου δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να συνεπάγεται την ανάμιξη αυτού σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Δεν επιτρέπεται η από το σωματείο λήψη προμήθειας κατά την διενέργεια των πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας του. 

Η περιουσία του σωματείου δεν μπορεί να διατίθεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπονται στο καταστατικό. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ


ΑΡΘΡΟ 8
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα ταυ Συλλόγου είναι: Η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή. 


ΑΡΘΡΟ 9
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο, το πρώτο τρίμηνο της σχολικής χρονιάς και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν τα 2/5 των ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου με έγγραφη αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφεται και το προς συζήτηση θέμα. Στην τελευταία περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε 10 ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί, το αρμόδιο Δικαστήριο στο οποίο μπορούν να προσφύγουν οι αιτούντες εξουσιοδοτεί αυτούς σαν αρμόδιο όργανο να συγκαλέσουν οι ίδιοι Γενική Συνέλευση ορίζοντας συγχρόνως το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Β) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν σε αυτήν γονείς-μέλη ταμειακά εντάξει που αντιπροσωπεύουν το 1/3 τουλάχιστον των μαθητών του σχολείου. Αν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα. 

Γ) Η σύγκληση της Γ ενικής Συνέλευσης πρέπει να ανακοινώνεται στα μέλη πριν από 8 ημέρες, με γραπτή πρόσκληση που πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Δ) Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει το τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται για κάθε Γενική Συνέλευση με ανάταση του χεριού και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος. Ο κάθε ένας εκλέγεται χωριστά. 

Ε) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με ανάταση του χεριού. Μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια γίνεται μόνο: για αρχαιρεσίες, δηλ. εκλογή προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, εκπρόσωπων για την Σχολική Επιτροπή και αντιπροσώπων για την Ένωση. Η έγκριση λογοδοσίας και απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου, ψηφίζονται με ανάταση του χεριού. 


ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 1. Εκλέγει το προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της.
 2. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 3. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
 4. Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, του διοικητικού Συμβουλίου της εξελεγκτικής επιτροπής και τους αντιπροσώπους για την ένωση και την σχολική επιτροπή. 
 5. Αποφασίζει για την διαγραφή μελών. 
 6. Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση του Συλλόγου. 
 7. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συλλόγου. 
 8. Ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α) Ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται για δύο (2) χρόνια, τα οποία υπολογίζονται από την επομένη της εκλογής αυτού από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία, που διενεργείται με έντυπα ψηφοδέλτια στα οποία οι υποψήφιοι κατέρχονται (σύμφωνα με το αρ. 53 Ν. 1566/85 και τον Ν.2621/98) ή παραταξιακά ή με ένα ενιαίο ενωτικό (κοινό) ψηφοδέλτιο και με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής. 

Β) Αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται υποχρεωτικά με το διοικητικό συμβούλιο. Ο αριθμός των εκλεγόμενων αναπληρωματικών μελών σε περίπτωση παραταξιακού ψηφοδελτίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3). Αν όμως δεν υπάρχει παραταξιακό ψηφοδέλτιο, αλλά ένα ενιαίο ενωτικό (κοινό), τότε αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται οι υποψήφιοι κατά την σειρά επιτυχίας μετά τους πρώτους επτά (7), εφόσον έχουν λάβει την βάση και μέχρι του αριθμού του πιο πάνω εδαφίου δηλαδή τα τρία (3) κατ’ ανώτατο όριο. 

Γ) Αν ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωση μειωθεί κατά τα 2/3 και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωματικοί, πρέπει να συγκληθεί άμεσα Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, αφού δεν θα υφίσταται νόμιμη διοίκηση του Συλλόγου. 

Δ) Το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο σε διάστημα οκτώ (8) ημερών από την εκλογή του, με ευθύνη του πρώτου σε ψήφους συμβούλου του συνδυασμού που πλειοψήφησε ή του κοινού ψηφοδελτίου (όταν υπάρχει), συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τα πρόσωπα που το συγκροτούν, δηλαδή τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και τα δύο (2) μέλη. 

Αν η ειδοποίηση για την σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου αυτό να συγκροτηθεί σε σώμα δεν πραγματοποιηθεί από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο που εκλέχθηκε, η πιο πάνω ευθύνη και υποχρέωση ακολουθεί τον δεύτερο σε πλειοψηφία σύμβουλο, είτε του συνδυασμού που πλειοψήφησε, είτε του κοινού ψηφοδελτίου (όταν υπάρχει) ο οποίος και αναλαμβάνει την προαναφερθείσα σχετική πρωτοβουλία. 


ΑΡΘΡΟ 12 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία μέλη με γραπτή αίτησή τους, που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται αυτοδίκαια ότι παραιτήθηκε. 

Η κενή θέση συμβούλου που δημιουργείται κατά τον πιο πάνω ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως με την αποχώρηση ή αποβολή από το διοικητικό συμβούλιο, καλύπτεται από τα εκλεγμένα αναπληρωματικά μέλη του ιδίου συνδυασμού, ή από τον πρώτο επιλαχόντα όταν πρόκειται για κοινό ψηφοδέλτιο, κατά την σειρά της εκλογής- του καθενός από αυτά, αφού εγγράφως ειδοποιηθεί από το διοικητικό συμβούλιο. 


ΑΡΘΡΟ 13
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 1. Ενεργεί και αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό για κάθε θέμα που ενδιαφέρει το Σύλλογο.
 2. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες.
 3. Συντάσσει τον απολογισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου, τον προϋπολογισμό και τα υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
 4. Είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 


ΑΡΘΡΟ 14
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο στις Δικαστικές, Διοικητικές Αρχές και στους τρίτους. 
 2. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη μαζί με τον Γραμματέα. 
 3. Διευθύνει τη συζήτηση και υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την δραστηριότητα του Συλλόγου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφουν όλα τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 4. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.


ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

 1. Διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνυπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και διεξάγει την αλληλογραφία. 
 2. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάσσει την σφραγίδα. 
Σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει ο ειδικός γραμματέας. 

                                                          ΑΡΘΡΟ 16
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
  
Βοηθάει τον Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντά του. 


ΑΡΘΡΟ 17
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ 
 1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου, εισπράττει τις συνδρομές και τηρεί τα βιβλία εσόδων κι εξόδων. Κάνει τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. 
 2. Στην αρχή κάθε μήνα υποβάλλει στο Διοικητικό συμβούλιο συνοπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μήνα στο τέλος δε του διαχειριστικού έτους τον απολογισμό της διαχείρισης (βάσει του οποίου το Δ.Σ. συντάσσει και εγκρίνει τον διαχειριστικό ισολογισμό) και της περιουσίας του σωματείου. 

ΑΡΘΡΟ 18
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 


Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με δύο αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο για δύο χρόνια. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει για έγκριση στη Γεν. Συνέλευση. Σε περίπτωση που διαφωνεί κάποιο από τα μέλη της συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 


ΑΡΘΡΟ 19 
Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με ανάταση του χεριού 3μελής Εφορευτική Επιτροπή, με δύο αναπληρωματικά μέλη, που προετοιμάζει και διεξάγει τις εκλογές και κάνει τη διαλογή των ψήφων. Κάθε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται χωριστά. Τα μέλη της δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι. Το εκλογικό υλικό παραδίδεται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που είναι υποχρεωμένο να το φυλάξει μέχρι τη πάροδο της προθεσμίας προσφυγής κατά των αρχαιρεσιών και αν γίνει προσφυγή μέχρι την τελεσίδικη απόφαση. 


ΑΡΘΡΟ 20 


Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει. Τα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, είτε μεμονωμένα είτε μέσα από συνδυασμό είτε σαν τακτικοί είτε σαν αναπληρωματικοί, πρέπει να καταθέσουν γραπτή αίτηση τρεις ημέρες τουλάχιστον πριν τις εκλογές στο Διοικητικό Συμβούλιο. 


ΑΡΘΡΟ 21 


Η ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των αντιπροσώπων για την Ένωση γονέων και κηδεμόνων του οικείου Διαμερίσματος του Δήμου Αθηνών γίνεται με μυστική ψηφοφορία, σε έντυπα ψηφοδέλτια και με το σύστημα της απλής αναλογικής, υπό την προϋπόθεση ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια (νόμος 2621/1998) 

Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μέχρι το 40% των εκλεγόμενων. Στις εκλογές αυτές ψηφίζουν ο ένας ή και οι δύο γονείς κάθε μαθητή. Οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές εφόσον δεν ψηφίζουν γονείς που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 των μαθητών του σχολείου. 

Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και μετά την επανάληψη των εκλογών, η εκπροσώπηση του 1/3 των μαθητών του σχολείου, ο Σύλλογος Γονέων θεωρείται ότι εκλέγεται νόμιμα αλλά δεν συμμετέχει στη Σχολική Επιτροπή, στο Σχολικό Συμβούλιο και δεν εκπροσωπείται στην Ένωση Γονέων. 


ΑΡΘΡΟ 22 

Ο Σύλλογος εκπροσωπείται στην Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αθηνών. 


Κάθε σύλλογος εκπροσωπείται στην Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων από έναν εκπρόσωπο ανά τριάντα (30) μαθητές των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής του. 

Στην περίπτωση που οι γονείς που συμμετείχαν κατά τα ως άνω στις εκλογές εκπροσωπείται στην Ένωση Γονέων με έναν εκπρόσωπο. 


ΑΡΘΡΟ 23 


Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα που φέρει σε κύκλο τις λέξεις Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 92ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών και στο μέσο της έτος ίδρυσης 1979. 


ΑΡΘΡΟ 24 


Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται απαρτία του 1/4 των ταμειακά εντάξει μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών στη Γενική Συνέλευση. 

Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία του Συλλόγου κατανέμεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 


ΑΡΘΡΟ 25 

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα περί Σωματείων Νομοθεσία και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, των άλλων ειδικών νόμων και τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 και του Ν. 2621/1998. 

Το καταστατικό αυτό αποτελούμενο από 25 άρθρα, μετά και τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από την έκτακτη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. 


Αθήνα, 3 Μαρτίου 2003